Zásady ochrany osobních údajů

O STRÁNKÁCH

VEDENÍ REDAKCE
SKUPINA PRO IDENTITU A DEMOKRACII

Evropský parlament

Zweig 07K010

60 Rue Wiertz,

B-1047 BRUSEL

idgroup.eu

 

ÚVOD 

Skupina ID důsledně dbá na ochranu soukromí uživatelů internetových stránek idgroup.eu. Pro zajištění bezpečnosti osobních údajů, které jí uživatelé poskytují, činí Skupina ID veškerá nezbytná a přiměřená opatření.

Z tohoto důvodu vytvořila Skupina ID tuto stránku s informacemi pro uživatele. Bez předchozího a písemného souhlasu Skupiny ID nelze osobní údaje uvedené na stránkách využít ke komerčním účelům, a to ani částečně.

AUTORSKÁ PRÁVA

Skupina ID informuje uživatele stránek, že jednotlivé prvky těchto stránek:

 1. a) jsou chráněny zákony o autorských právech – jedná se zejména o fotografie, články, obrázky, animované záznamy aj.;
 2. b) jsou chráněny zákony o ochranných známkách – jde o ochranné známky partnerů, kteří se na stránkách objevují.

Takto chráněné prvky jsou majetkem Skupiny ID nebo třetích stran, které Skupině ID poskytly svolení k jejich užívání. Z tohoto důvodu je bez předchozího písemného souhlasu Skupiny ID zakázáno, ať již zčásti nebo v úplnosti, jakékoli rozmnožování, zobrazování, používání, úprava, změna, zařazení, překlad a komerční využití osobních údajů, neboť v takovém případě by šlo o trestný čin porušení autorských práv a/nebo práv k průmyslovým vzorům a/nebo práv k ochranným známkám.

Vytvoření odkazu
Bez výslovného souhlasu autora stránek je možné vytvořit odkaz na jiné stránky pouze pod podmínkou, že se tento odkaz otevře v novém okně prohlížeče. Skupina ID si však vyhrazuje právo požadovat odstranění odkazu, o němž usoudí, že není v souladu s její vydavatelskou politikou.

Autorská práva k hudbě a zvukům
Tyto stránky dodržují autorská práva. Veškerá práva autorů chráněných reprodukovaných děl zveřejněných na těchto stránkách jsou vyhrazena. Veškeré užití těchto děl je s výjimkou jejich reprodukce a zhlédnutí pro soukromé účely bez svolení zakázáno.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ DEFINICE A CHARAKTERISTIKA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Údaje vyžadované pro přihlášení se k odběru newsletteru, jež umožňují přihlášení požadované uživatelem, jsou povinné. V případě, že byste tyto údaje nechtěli poskytnout, vám nemůžeme přihlášení umožnit.

Během vašeho přihlašování k odběru newsletteru si od vás musíme vyžádat osobní údaje, zejména vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu aj.

Pokud nám zašlete e-mail na adresu Skupiny ID, musíme shromažďovat osobní údaje, které nám svěříte, a to minimálně po dobu zpracování vaší žádosti.

Termín „osobní údaje“ označuje veškeré údaje, které umožňují identifikaci jednotlivce, tedy zejména vaše jméno a příjmení, telefonní číslo, datum narození, e-mailovou adresu, číslo platební karty, stejně tak jako veškeré údaje související s platebními prostředky, které se nám rozhodnete sdělit, a obecně soubor osobních informací, které se rozhodnete zadat.

HLAVA II PŘEDMĚT DOKUMENTU

Smyslem tohoto dokumentu je vás informovat o způsobech, jež Skupina ID využívá ke sběru vašich osobních údajů, a to v naprostém souladu se zákony o ochraně osobních údajů.

V této souvislosti vám sdělujeme, že sběr a správu osobních údajů provádíme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

 

 

 

POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


„Skupina pro identitu a demokracii“ všem návštěvníkům stránek s potěšením oznamuje, že má k dispozici politiku ochrany osobních údajů online. Můžete si být jisti, že Skupina ID dělá vše pro to, aby chránila osobní údaje uživatelů těchto stránek v souladu s evropskými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Skupina ID" je zkratka pro Skupinu pro identitu a demokracii

HLAVA III TOTOŽNOST OSOBY POVĚŘENÉ SBĚREM ÚDAJŮ

Osoba pověřená sběrem vašich osobních údajů na stránkách je Skupina ID se sídlem v Evropském parlamentu na adrese Zweig 07K010, 60 Rue Wiertz, B-1047 BRUXELLES.

HLAVA IV SBĚR OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Typ shromažďovaných informací a způsob jejich užití

Skupina ID shromažďuje výhradně osobní údaje, jako jsou jména a příjmení či e-mailové adresy, které jí poskytnete dobrovolně. Vaše osobní údaje mohu být například shromážděny poté, co se přihlásíte k odběru newsletteru nebo vzít v úvahu vaši účast v petici.

Toto shromažďování údajů se uskutečňuje v rámci oprávněného zájmu organizace a s vaším souhlasem přihlásit se k odběru newsletteru.

Během vyplňování formuláře pro přihlášení k odběru newsletteru musí uživatelé sdělit své jméno a příjmení a svou e-mailovou adresu.

Když uživatelé vyplňují petiční formulář, musí zadat své příjmení, jméno a e-mailovou adresu a volitelně mohou zadat své telefonní číslo, PSČ a zemi bydliště.

Poté, co uživatelé odešlou e-mail Skupině ID na e-mailovou adresu uvedenou v záložce „kontaktní“, shromažďuje Skupina ID kromě vaší e-mailové adresy také osobní údaje, které jí sdělíte.

Upozorňujeme uživatele, aby si všímali obsahu svých zpráv, pokud nám posílají e-mail. Nikdy zbytečně nesdělujte osobní údaje, které nejsou nezbytně nutné a jejichž sdělení by vám mohlo způsobit újmu, jako jsou například bankovní údaje.

Zpracované údaje musejí být přesné, úplné a aktuální a musejí být získány zákonným způsobem.  V opačném případě je zpracování citlivých údajů (kromě stanovených případů) zakázáno.

Vaše osobní údaje budou sbírány k jednomu z následujících účelů:

 • Správa vašich žádostí
 • Správa vaší účasti v petici
 • Správa přihlášení k odběru newsletteru
 • Správa kandidatur
 • Správa uživatelů

Při sběru osobních údajů pro přihlášení k odběru newsletteru jsou uživatelé povinni sdělit své jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Bez těchto údajů není přihlášení k odběru newsletteru možné.

Svůj souhlas s přihlášením k odběru newsletteru nebo vaši účast v petici můžete kdykoli odvolat a využít postup uvedený ve spodní části e-mailů, které vám jsou zasílány.

Ve všech ostatních případech, kdy na našich stránkách dojde ke sběru osobních údajů, je účel tohoto sběru a podmínky jejich zpracování zcela v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

HLAVA V. PŘÍJEMCI SHROMÁŽDĚNÝCH ÚDAJŮ

Kategorie osob, které mají přístup k vašim osobním údajům, jsou v rámci svých pravomocí členové a spolupracovníci Skupiny ID. 

Příjemci vašich osobních údajů mohou rovněž být orgány státní správy, a to výhradně za účelem splnění právních povinností, a příslušné orgány dozoru.

Sdílení osobních údajů

Skupina ID neprodává ani nepostupuje žádné osobní údaje třetím stranám.

Skupina ID může vyzvat podniky poskytující služby, aby prováděly různé úkony, zejména technické úkony, jako je technická správa našich webových stránek, spolupráce při tvorbě reklamních kampaní aj. Tyto podniky mohou mít přístup k osobním údajům tehdy, je-li to nezbytné k provedení příslušných úkonů. Tyto podniky se zavázaly stejně jako Skupina ID dodržovat zákonné předpisy o sběru a zpracování osobních údajů, jakož i veškerá ustanovení této politiky. V každém případě mohou tyto osobní údaje použít výhradně k účelům provádění příslušných úkonů a k žádnému dalšímu užití nemají svolení.

V případě, že by Skupina ID byla v rámci povinnosti dodržet správní, právní či soudní rozhodnutí nucena osobní údaje sdělit třetí straně s příslušným povolením, než tak učiní, zavazuje se v každém případě nejprve informovat osoby, jejichž osobní údaje se chystá sdělit.

HLAVA VI DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje nebudou uchovávány déle než po dobu nezbytně nutnou a přiměřenou správě našeho vztahu s vámi. Po uplynutí této doby budou vaše osobní údaje smazány, pseudonymizovány nebo šifrovány, s výjimkou těch, které jsou nezbytné k prokázání nároku. Doba uchování vašich osobních údajů se liší dle účelu, za kterým byly shromážděny. Zde je několik typů lhůt, se kterými ve Skupině ID pracujeme:

 • U přihlášení k odběru newsletteru až do odvolání vašeho souhlasu
 • U žádosti o informace zaslané prostřednictvím e-mailu až do jejího zpracování
 • S vaším souhlasem 2 měsíce či dva roky počínaje obdržením podkladů nezbytných ke kandidatuře, jako je životopis či motivační dopis.

HLAVA VII ZABEZPEČENÍ

Tímto vám sdělujeme, že činíme veškerá smysluplná opatření, abychom uchovali vaše osobní údaje v bezpečí, zejména pak abychom zabránili jejich pozměnění, poškození či umožnění přístupu k nim třetím stranám.

Mezi přijatými opatřeními jsme učinili například následující:

 • Používáme antivirový program, který pravidelně a včas aktualizujeme, a máme nainstalovaný firewall.
 • Osobní údaje systematicky ukládáme, abychom je mohli znovu získat v případě fyzických incidentů či technických poruch a zároveň zajišťujeme dostatečné zabezpečení tohoto úložiště.
 • Naše opatření pravidelně testujeme a vyhodnocujeme a pokud je třeba, dále je uzpůsobujeme.
 • Naši zaměstnanci jsou informováni a seznámeni s významem ochrany osobních údajů. Dodržují několik jasných nařízení, jsou pravidelně školeni a poučeni o svých povinnostech.
 • Tito zaměstnanci mají přístup k vašim osobním údajům v rozsahu, v němž tyto informace potřebují k řádnému provádění svých úkonů.
 • U nových projektů, které by mohly mít dopad na vaše soukromí, je prováděn hloubkový rozbor, aby bylo zajištěno dodržování vašich práv, bezpečnosti a ochrany osobních údajů.

 

HLAVA VIII COOKIES

Abychom mohli lépe sloužit vašim potřebám, měříme počet zhlédnutí našich stránek, počet návštěv a také aktivitu návštěvníků včetně toho, jak často se na naše stránky vracejí. Za tímto účelem používáme technologii „cookies“.

Cookies jsou malé soubory, které se z webové stránky ukládají na pevný disk uživatele a jsou v nich zaznamenány určité informace. Cookies umožňují webovým stránkám si vybavit důležité informace a zjednodušují vám používání stránek.

Soubor cookie nám neumožňuje zjistit vaši totožnost. Obecně se v něm ukládají informace, které se týkají navigace ve vašem počítači nebo jiném zařízení na našich stránkách (stránky, které jste navštívili, datum a čas zhlédnutí aj.), které bude možné využít při vašich příštích návštěvách. Každému uživateli přidělí jeden identifikátor, který však neumožňuje zjistit vaši totožnost.

V tomto případě obsahuje informace, které nám poskytnete. Takto nebudete během vaší příští návštěvy muset znovu vyplňovat formulář, který jsme pro vás připravili. Doba uchování těchto informací ve vašem počítači je jeden rok.

Když se připojíte na naše stránky idgroup.eu, může s výhradou předvoleb, jež vyplývají z nastavení vašeho webového prohlížeče popsaného níže, dojít k tomu, že se do vašeho prohlížeče nainstalují soubory cookie za následujícími účely:

 • Shromáždění statistických údajů o návštěvnosti (počet návštěv, počet zhlédnutých stránek, počet opuštění stránky během procesu vytváření objednávky), a to s cílem vylepšit kvalitu našich služeb.
 • Přizpůsobení prezentace našich stránek podle nastavení zobrazení ve vašem prohlížeči
 • Uchovávání určitých nastavení ve vašem počítači za účelem nahrání některých postupů předem, zejména uložení vámi zvoleného jazyka stránek
 • Stanovení vašeho jedinečného identifikátoru, který umožňuje inzerentům jakožto třetím stranám na vás cílit s vhodnou reklamou.

 

Tímto vás informujeme, že soubory cookie můžete v nastavení vašeho prohlížeče odmítnout.

1.Vaše možnosti, co se týče cookies

 Pokud si nepřejete, aby se cookies do vašeho počítače stahovaly, můžete si tuto možnost nastavit ve svém internetovém prohlížeči, kde si můžete nastavit také upozornění, které se vám v prohlížeči zobrazí, pokud by se soubor měl do vašeho počítače uložit.

Pro správu cookies máte několik možností.

Rádi bychom vás upozornili, že vámi provedené nastavení bude mít vliv na vaši navigaci po internetu a možnosti přístupu k některým službám, které používání cookies vyžadují.

Své předvolby ohledně souborů cookie můžete kdykoli změnit jedním ze způsobů vyjmenovaných níže.

1.1 Předvolby, které vám nabízí váš internetový prohlížeč

Svůj internetový prohlížeč si můžete nastavit tak, že se soubory cookie budou do vašeho počítače ukládat, nebo budou naopak zamítnuty, a to buď systematicky, nebo v závislosti na jejich vydavateli.

Stejně tak si svůj internetový prohlížeč si můžete nastavit tak, aby vám přijetí či zamítnutí souborů cookie bylo navrhováno pro každý případ zvlášť ještě předtím, než se soubor uloží do vašeho počítače.

 Pro nastavení vašich předvoleb ohledně souborů cookie ve vašem prohlížeči klikněte na nabídku „Nápověda“.

1.2 Přijetí a zamítnutí cookies

Uložení souboru cookie v prohlížeči je v podstatě závislé na vůli uživatele prohlížeče, přičemž uživatel může své preference vyjádřit a kdykoli a zdarma změnit prostřednictvím nastavení, která mu jeho internetový prohlížeč nabízí.

Pokud jste ve svém internetovém prohlížeči schválili ukládání souborů cookie do počítače, mohou se soubory cookie, jež tvoří součást stránek a obsahu, který jste zhlédli, dočasně ukládat v místě k tomu určeném ve vašem počítači. Tyto soubory zde budou čitelné pouze pro jejich vydavatele.

Pokud ukládání cookies ve vašem počítači zamítnete nebo pokud smažete ty ze souborů, které jsou zde již uloženy, nebudete moct využívat určité funkce, které jsou nezbytné pro navigaci v některých částech našich internetových stránek.

K tomu dojde i tehdy, pokud my či naši dodavatelé nebudeme moci za účelem technické kompatibility rozpoznat typ internetového prohlížeče, který váš počítač používá, jeho nastavení, co se týče jazyka a zobrazení nebo země, ve které je váš počítač připojený k internetu.

Rádi bychom vás upozornili na skutečnost, že neneseme odpovědnost za důsledky snížené funkčnosti našich služeb kvůli nemožnosti využít soubory cookie, které jsou k jejich funkčnosti nezbytné a které jste zamítli nebo smazali.

2.Jak si nastavit své předvolby v závislosti na prohlížeči, který používáte?

Nastavení každého prohlížeče ke správě souborů cookie je odlišné. Obecně je vysvětleno v části nabídky „Nápověda“ vašeho prohlížeče, kde se dozvíte, jak své předvolby ohledně nastavení souborů cookie změnit.

V prohlížeči Internet Explorer™:

http://windows.microsoft.com/cs-CS/windows-vista/Block-or-allow-cookies

V prohlížeči Safari™:

http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/cs/9277.html

V prohlížeči Chrome™:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=cs&hlrm=en&answer=95647

V prohlížeči Firefox™:

https://support.mozilla.org/cs/kb/cookies-informace-ktere-si-weby-ukladaji-do-vaseho

V prohlížeči Opera™:

http://help.opera.com/Windows/10.20/cs/cookies.html

HLAVA IX. SOCIÁLNÍ SÍTĚ A EXTERNÍ ODKAZY

Sociální sítě

Naše stránky používají aplikace třetích stran, které umožňují uživateli sdílet obsah našich stránek s dalšími osobami nebo tyto další osoby seznámit se svým názorem týkajícím se obsahu na našich stránkách.

Jde zejména o tlačítka sociálních sítí, jako je Facebook a Twitter (dále jen „Tlačítka sociálních sítí“).

Pokud zhlédnete stránku našeho webu, na které se takové tlačítko nachází, váš prohlížeč vás propojí přímo se serverem dané sociální sítě.

Pokud jste během navigace na našich stránkách zároveň připojeni k sociální síti, umožní vám Tlačítka sociálních sítí propojit zhlédnuté stránky s vaším účtem.

V případě, že na některé z Tlačítek sociálních sítí kliknete nebo u něj zanecháte komentář, se tytéž informace zobrazí na sociální sítí a budou publikovány pod vaším účtem.

Pokud si nepřejete, aby sociální síť propojovala informace shromážděné na našich stránkách s vaším účtem, musíte se před návštěvou našich stránek odpojit od dané sociální sítě.

Tato Tlačítka sociálních sítí podléhají pravidlům o ochraně osobních údajů a ochraně soukromí na sociálních sítích, proto vám doporučujeme, abyste se s těmito pravidly seznámili, včetně účelu využití informací o navigaci na těchto sítích, zejména účelech reklamních, jež mohou být prostřednictvím těchto tlačítek shromážděny.

Odkazy na další stránky
Součástí našeho webu mohou být i odkazy na další stránky, které neprovozuje Skupina ID. V případě, že navštívíte některou ze stránek, na kterou vás odkazujeme, doporučujeme vám, abyste se seznámili s jejich pravidly, a to zejména v oblasti ochrany osobních údajů. Za pravidla ani praxi jiných společností neneseme odpovědnost.

HLAVA X PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů máte právo na přístup, opravu, sdělení, informaci o přenositelnosti a k nesouhlasu s informacemi, které se vás týkají. Pokud si přejete toto právo uplatnit a získat informace o údajích, které se vás týkají, obraťte se na našeho inspektora ochrany údajů na následující e-mailové adrese:

O tom, jaké osobní údaje nám sdělíte, rozhodujete výhradně vy sami. Pokud si budete kdykoli přát změnit své osobní údaje, které uschováváme, nebo změnit své preference, co se týče způsobu, jakým udržujeme kontakt mezi sebou nebo s našimi obchodními partnery, stačí, když nás kontaktujete na e-mailové adrese uvedené výše.

Budete-li chtít získat přístup k osobním údajům, které o vás můžeme shromažďovat, nebo nás požádat o jejich výmaz či ukončení jejich dalšího užívání, žádáme vás, abyste nám tuto skutečnost dali na vědomí prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše.

HLAVA XI ZMĚNY

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Skupina ID může tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit. Proto vám doporučujeme, abyste si jejich obsah na těchto stránkách pravidelně ověřovali. V každém případě si můžete být jisti, že žádná změna nebude uplatněna zpětně a nebude mít vliv na způsob, jakým zpracováváme již dříve shromážděné údaje.

HLAVA XII PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EU

Tento typ přenosu je v zásadě zakázaný.

Výjimky:

 • Jedná se o přenos do země uznané Evropskou komisí (Kanada, Švýcarsko, Argentina, ostrov Jersey…);
 • U přenosu do Spojených států amerických jde o případ, kdy daný podnik přistoupil k zásadám „bezpečného přístavu“ (Safe Harbor);
 • Jedná se o jednu z výjimek stanovených samotným nařízením GDPR;
 • Osoba, jíž se osobní údaje týkají, k přenosu dala svůj výslovný souhlas;
 • Nebo je tento přenos nezbytný vzhledem k určitým mimořádným podmínkám.

HLAVA XIII V PŘÍPADĚ NARUŠENÍ BEZPEČNOSTI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě narušení bezpečnosti osobních údajů o této skutečnosti správce osobních údajů neprodleně informuje příslušný orgán dozoru v souladu s článkem 55 a, pokud je to možné, nejpozději do 72 hodin poté, co se o této skutečnosti dozvěděl, ledaže by dané narušení bezpečnosti nepředstavovalo riziko pro práva a svobody fyzických osob. V případě, že k oznámení orgánu dozoru nedojde během 72 hodin, je takové oznámení doplněno o vysvětlení zpoždění.

Pokud narušení bezpečnosti osobních údajů představuje zvýšené riziko pro práva a svobody fyzické osoby, správce osobních údajů oznámí narušení bezpečnosti osobních údajů osoby, jíž se to týká, jakmile je to možné.

Stížnosti

V případě pochybení z naší strany, co se týče správy vašich osobních údajů či výkonu vašich práv, se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, e-mailová adresa: [email protected]

Zabezpečení
V souladu se zákonem Skupina ID provádí veškerá nutná bezpečnostní opatření v souvislosti s ochranou těchto údajů.

Jak nás kontaktovat
Veškeré dotazy týkající se Politiky Skupiny ID v souvislosti s ochranu osobních údajů shromažďovaných na internetu nám můžete zaslat na e-mailovou adresu [email protected]